8.Semester (Sommersemester 2011)

Zeitraum: 18.04.2011 bis 15.07.2011

Sem.      
8 SWP: Kundenprojekt Webtechnologien XML-Technologien Semantic Business Process Management
Juli- Okt. SWP: Spieleprogrammierung    
9 Höhere Algorithmik Betriebssysteme Seminar Web-Technologien